Oproep tot herstel van Nederland


Het monarchistische systeem is verworden tot een totalitair machts apparaat. De koninklijke familie behoort tot de rijkste ter wereld. Zij leven in opulente luxe en weelde, terwijl het Nederlandse volk de hoogste belasting ter wereld betaald, de koninklijke familie betaald geen belasting. De armoede neemt snel toe, met name onder de oude van dagen. Onderhoud van Willem Alexander en zijn familie kost de Nederlandse belasting betaler 500.000 + Euro per dag. (168 + millioen Euro per jaar).

Na de aanslag op Beatrix in 2009, stelde de regering nog eens 32 miljoen euro beschik baar voor extra beveiliging, van de oranje familie.

Mede door de enorme rijkdom van Willem Alexander en de oranje familie, met een geschat vermogen van mintens 200 miljard euro, zie het boek "Queen Juliana the richest woman of the world" (door William Hoffman) oefent hij een grote macht uit over de Nederlandse politiek. Deze macht wordt nog versterkt doordat hij o.a. commisarissen van de Koning en burgemeesters benoemt. Hiermee heeft hij greep en invloed op de politieke partijen en het ambtelijk apparaat van de hoogste tot de laagste regionen.

Willem Alexander is een voor stander voor het behoud van de euro. Een voor de Nederlandse burger en economie funeste houding!

Het vermogen van Willem Alexander en zijn familie moet worden onteigend, het Nederlandse volk beslist in een referendum wat er met het vermogen gebeurt.

Nederland werd in 1814 een monarchie onder dwang van Engeland, zonder enige inspraak van het Nederlandse volk. Willem Alexander door zijn pure Duitse afkomst leeft naar Duitse traditie's en doelstellingen, die tegen de traditie's en belangen van het Nederlandse volk indruisen.

Willem Alexander heeft erfrechtelijke macht over en binnen de regering, en is voor de wet onschendbaar. Zie het boek (De interest van Holland door "Pieter De La Court")

Van alle westerse landen wordt de Nederlandse bevolking het meest geknecht, computer gestuurde camera's leggen elke beweging vast. Per maand verlaten meer dan 10.000 Nederlanders het land, 1 op de 20 oorspronkelijke Nederlanders wil het land verlaten.

Nederland kent het hoogst aantal bekeuringen per hoofd van de bevolking van alle westerse landen. Terwijl de boete per overtreding exorbitant hoog is. De politie straalt dreiging uit, mensen zijn bang voor willekeurige aanhoudingen foulleringen en boete's mogelijk gevolgd door arrestaties. Niet als poltie herkenbare overheids functionarissen in burger houdt het gedrag van het individu nauwlettend in de gaten. Nederland heeft het mensenrechten manifest van de VN ondertekend, op straat en bij verkiezingen is daar weinig of niets van terug te vinden. Het verplicht stellen van een identiteits kaart met chip (ausweiss) voor iedere Nederlander is een onderdeel van een totalitair bewind. In 2012 kwam de invoering van een nationale politie.

De Nationale politie word uitgerust met onbemande vliegtuigen (Drones) voor observatie bij dag en bij nacht van het Nederlandse volk. Bij nacht zijn de dronen uitgerust met infrarode camera's. Ook word de nationale politie uitgerust met het Z Backscatter busje (van) dit busje is uitgerust met x-ray appratuur en TV monitor schermen, waarmee mensen, auto's, huizen gebouwen etc, doorgelicht kunnen worden zonder dat de mensen dit weten, de door de x-ray waargenomen beelden zijn zichtbaar op het monitor scherm in het busje ook kunnen de waarnemingen worden vastgelegd op video voor later gebruik, of voor ommidolelijke arrestie van de doorgelichte persoon of personen.

De AIVD en RVD, vertonen een gedrag dat vergelijkbaar is met de KGB, zelfs politici zoals Wilders worden voor uren lange verhoren door de AIVD "uitgenodigd". Ook is de AIVD en de RVD medeplichtig op de moord van Pim Fortuyn zie het boek "Moord namens de kroon" door Ine Veen. Het hoofd van de AIVD Rob Bertholee heeft de plicht de daders van de moord op Pim Fortuyn binnen de AIVD, RVD en het politiewezen, aan te wijzen, voor strafrechtelijkke vervolging. Doet hij dit niet, dan moet de AIVD en RVD ontmanteld worden, en Rob Bertholee strafrechtelyk worden vervolgt. Rob Bertholee nam in 2004 de hoogste Duitse leger onderscheiding "Der Ehrenzeichen der Bundeswehr" in goud aan, de "Ehrenzeichen der Bundesweir" is in navolging van het ijzeren kruis, bekend uit tweede wereld oorlog! Bertholee heeft vele Nederlanders die de gruwelijke periode van de Duitse en Japanse overheersing hebben meegemaakt hiermee ernstig gekwest en belediged, Rob Bertholee behoort zijn verontschuldegingen hierover aan het Nederlandse volk bekent te maken, en de "Der Ehrenzeichen der Bundeswehr" in goud terug te bezorgen, aan de Duitse ambadadeur in Den Haag! Rob Berthole is eerzuchtig en ijdel, en een fanatiek eurofiel. Hij is een Nederlandse kopie van Ernst Kaltenbrunner, RSHA. Oud hoofd Interpol drager ijreren kruis! De AIVD en Rob Bertholee, zijm in ernstige overtreding van de privacy wetgeving en daar aan verbonden mensen rechten, Rob Bertholee moet ontheven worden uit zijm functie, en worden vervolgt door de Krijgraad!

Het monarchistische systeem kent geen zelf corrigerend mechanisme. Bij willekeur worden er wetten en regels aan de samenleving opgelegd. De burgers zijn gedwongen zich als een opgejaagd dier een weg te banen door een ondoordringbaar woud van wetten en regelgeving.

Er moet een nieuwe richting worden ingeslagen. Dit kan alleen door het herstel van de republiek overeenkomend met de idealen van onze voorouders die in de 80-jarige oorlog de republiek der 7 verenigde Nederlanse provincien hebben gesticht. Het lag nooit in de bedoeling van onze voorouders deze republiek te veranderen in een monarchie die de wet overtreed zoals bijvoorbeeld door het smeden van het Bilderberg complot.

Met het herstel van de republiek komen er o.a. vrije presidentieele verkiezingen, vrije verkiezingen van Burgemeesters Commisarissen van de provinties (Gouverneurs) vrije pers, vrije economie en invoering van een werkelijke democratie uitreding uit de EU, uitreding uit de EUROZONE herstel van de Gulden en herstel van de soevereiniteit, met het daar aan verbonden erfrecht Met de herinvoering van de Gulden dient ook de nationaale goud reserve weer tenminste op het nivo van voor de verkoop omhoog te worden gebracht, zie ook ons artikel "Verkoop van de goud reserve". De belastingen worden verlaagt met 35 procent, btw word met 70 procent verlaagt. Belasting schulden van burgers worden kwijtgescholden. Ook uitstaande bekeuringen van burgers worden kwijtgescholden. Benzine prijsen worden verlaagt naar Amerikaanse voorbeeld 0,95 cent per liter. De vrijheid en democratie en de economische welvaart die daarmee samengaat wordt derhalve hersteld. Vele talentvolle Nederlanders die al het land zijn uitgevlucht zullen terugkomen om aan deze wederopbouw mede te werken.

Om de herinvoering van de republiek te bewerkstellen moet door het leger de staat van beleg worden afgekondigd voor een periode 6 maanden, Gedurende deze periode neemt de krijgsmacht de macht in handen.

In deze periode zuivert het leger het land van de Bilderberg complottisten aanhangers en profiteurs zoals o.a Mr. Teeven, Jeroen Dijssebloem Willem Alexander de koninklijke familie, Mark Rutte, Jan Kees De Jager, Balkenende, Dongers, Halberstadt, Bolkenstein, Kok, Bot, Hirsch Ballin, van Keulen (Clingendael), van der Linden (CDA), Lubbers, Wellink, Zalm, de Hoop Scheffer, Ivo Opstelten, Heemskerk, Jan Pronk (pvda) en andere medeplichtigen. Ook EU functionarissen zoals Luc Werring en Neelie Kroes Frans Timmermans dienen daaronder gerekend te worden. Ook binnenlandse criminele elementen, de in Nederland verblijvende buitenlandse mafia, islamitische, rechtse en linkse extremisten, terrorristen.andere subversieve elementen, rechters, politici, AIVD, politie, FIOD, RVD functonarissen schuldig aan overtreding, van de grondwet, het teniet doen varn de souverineteit van Nederland, voor lidmaatschap in de EU, het wetboek van strafrecht, conventie van Geneve, verdragen m.b.t mensen rechten, corruptie en/of anti Nederlandse aktiviteiten.

Ook worden de twee millioen mensen die illegaal in Nederland verblijven, op mens waardige wijze gerepatrieert, terug naar het land van herkomst. De grenzen van Nederland worden weer hersteld!

De zuiveringen dienen te worden uitgevoerd door het korps commando troepen (KCT), getraind in de methodes ontwikkeld door de legendarische commando leider kapitein R.P.P. Westerling, knil, kst en apra. De door de zuiveringen gearresteerde elementen worden berecht en veroordeeld volgens de krijgswet zonder aanziens des persoons. De door de veroordeelde illegaal verkregen bezittingen worden door de krijgsmacht in beslag genomen. Het Nederlandse volk beslist door middel van een referendum wat daarmee gebeurt.

De krijgswet blijft voor 6 maanden van kracht. (wij wijzen erop dat de doodstraf door de krijgswet erkend wordt)

Wij vestigen hier de aandacht van het korps officieren (de strijdkrachten) op hun 3 plichten:

1) Nederland en haar overzeese gebiedsdelente beschermen tegen aanvallen vanuit het buitenland. Daaronder moet ook de bescherming van de Nederlandse koopvaardij waar ook ter wereld gerekend worden.

2) Nederland beschermen tegen anti democratische krachten die van binnen uit het land vernietigen en uithollen. Onder de anti democratische krachten moeten ook de bilderbergcomplotisten, Willem Alexander de rest van de koninklijke familie en hun aanhangers en andere profiteurs gerekend worden. Door het deelnemen aan het bilderbergcomplot ( geinitieerd door Prince Bernhard en Juliana ) heeft Willem Alexander en de rest van de koninglijke familie o.a artikel 5 van de grondwet overtreden. Deze overtredingen van de grondwet zijn land en volksverraad. De eed van trouw aan Willem Alexander en de koninklijke familie verliest hierdoor zijn waarde.

3) Herstel van de souvereiniteit en het daaraan vertonden erfrecht!

Gedurende de periode van 6 maanden waarin de zuiveringen en arrestaties van OA de EUROFIELEN schuldig aan de verkwanseling van de souvereineteit van Nederland voor intgratie in de EU. plaats vinden, is het uiterst belangrijk dat het Nederlandse volk het leger en speciaal het korps commando's (KCT) bijstaat in de uitvoering van hun taak. Om de souvereineteit met het daar aan verbonden erfrecht te herstellen!

Wees werkzaam, waakzaam en weerbaar.


Terug naar Boven!